Algemene voorwaarden

Aanmelding
Aanmelden geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier en het afronden van de betaling. Er vindt alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Er geldt een minimaal en een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden op postcode gebied (wijken Vrederust, Moerwijk, Bouwlust en Morgenstond hebben voorrang) en daarna in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht en krijgt (indien van toepassing) zijn inschrijfgeld teruggestort.

Bevestiging van inschrijving
Deelnemers ontvangen een definitieve bevestiging van inschrijving zodra bekend is of een cursus doorgaat. Dit zal 1 week voor de start bekend worden gemaakt via de e-mail. Indien de betaling contant plaatsvindt en niet na les 1 is voldaan brengt Brede Buurtschool RVC 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening, naast het verschuldigde inschrijfbedrag.

Betaling
Betalingen vinden plaats op basis van iDeal, via pin betaling (tijdens de eerste les) of contant (tijdens de eerste les).

Wijzigingen
Hoewel het programma met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Brede Buurtschool RVC het recht om wijzigingen in het programma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het aanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Brede Buurtschool RVC niet aansprakelijk. Indien deelnemers zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een inschrijving niet kosteloos worden geannuleerd.

Tussentijdse beëindiging deelnemer
Het tussentijds willen beëindigen is mogelijk. Dit dient per e-mail te worden gedaan. Bij tussentijdse beëindiging wordt het betaalde bedrag niet gerestitueerd. Indien u tussentijds opzegt, heeft u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op deelname aan de lessen.

Annulering
Indien blijkt dat er onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Brede Buurtschool RVC besluiten de cursus te annuleren. Deelnemers krijgen hierover tijdig bericht per e-mail en eventuele iDeal betalingen zullen worden gerestitueerd. Annulering door een deelnemer dient telefonisch dan wel per e-mail te geschieden. Tot 5 dagen voor aanvang kan er kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van is Brede Buurtschool RVC gerechtigd het volledige inschrijfgeld in rekening te brengen.

Verhindering
In geval van verhindering kan een deelnemer geen plaatsvervanger aanwijzen om de plaats in te nemen. Wanneer een deelnemer meer dan 70% verhinderd is behoudt Brede Buurtschool RVC zich het recht de cursus tussentijds te beëindigen, het betaalde bedrag zal niet worden gerestitueerd.
In het geval dat de docent verhinderd is zal er gezocht worden naar een vervangend docent. Indien deze niet op tijd kan worden gevonden is er geen mogelijkheid de gemiste les in te halen.

Aansprakelijkheid
Brede Buurtschool RVC sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. Brede Buurtschool RVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van een deelnemer.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming worden de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de administratie. Brede Buurtschool RVC zal uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over het programma van de Brede Buurtschool of daaraan gerelateerde informatie. Brede Buurtschool RVC verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens, kunt u dit via de e-mail doorgeven.